ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО ТРИ ГОДИНЕ

Рад са децом јасленог узраста одвија се према Основама програма неге и васпитања деце узраста до три године, где се истиче да се „васпитање и нега деце врши стварањем повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуства по сопственом програму, откривајући себе и своју околину, у којој ће бити активно у складу са својим потребама и могућностима“.

У раду са децом јасленог узраста полази се од принципа јединства неге и васпитања. Процес неге и васпитања прилагођава се сваком детету, његовим потребама и могућностима. Нега подразумева и превентивну здавствену заштиту, којом се чува здравље деце и превенирају болести.

Игра има централно место у раду са децом као водећа активност кроз коју деца расту, развијају се и уче. Игра омогућава, подстиче и култивише спонтане изразе и понашања детета, а такође омогућава поштовање дечјих особености у начину откривања себе и света око себе.

Основни циљ рада са децом овог узраста је стварање повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуства по свом властитом програму. Систем активности за децу прилагођен је дечјем узрасту, тако да подстичу развој деце. Деца се васпитавају по ономе што је код њих, с обзиром на узраст, на „дневном реду“. Основни задатак васпитног рада са децом овог узраста је да чува, подстиче и оплемењује спонтане изразе понашања детета у односу на околину.

Улога медицинске сестре – васпитача је да ствара услове за квалитетан живот, негу, учење и развој деце тако што ће:

 • организовати физичку средину (простор, средства, материјале)
 • организовати социјалну средину (начин груписања деце, временску организацију, неговати позитивну атмосферу, правовремено и примерено реаговати на различита емоционална изражавања и специфичне реакције сваког детета)
 • континуирано пратити дечје потребе и интересовања уз одговарајућу подршку
 • пратити напредовање деце у развоју и учењу
 • планирати садржаје рада са децом на групном и индивидуалном нивоу
 • договарати се о правилима понашања у групи и заједничким активностима.

Садржаји, методе и средства рада морају бити у функцији наведених циљева и задатака.

Посебни задаци се реализују кроз три основне сфере развоја и то:

 • физичко-сензорни развој (очување физичког здравља деце, подстицање развоја покрета, овладавање моториком, подстицање целовитог моторног и сензорног развоја, развијање навика),
 • социјално-емоционални развој (пружање помоћи у стицању самосталности, помоћ у стварању слике о себи и подстицање поверења у сопствене способности, неговање отворености детета за доживљаје, помагање детету у усвајању основних норми понашања у оквиру основних моралних вредности — добро, лоше, подстицање задовољства и радости код детета) и
 • сазнајни развој (подстицање и неговање природне радозналости детета у односу на свет који га окружује, неговање осетљивости за утиске као мотиве за постављање питања, подстицање и богаћење дечјег говора као средства за комуникацију и стицање сазнања, подстицање развоја сензомоторних и перцептивних способности, стварање повољних услова за формирање почетних сазнајних појмова кроз практичне активности)

У раду се поштују основна начела васпитања деце изражена кроз:

 • стручну и хуману негу,
 • васпитни рад,
 • доследно поштовање индивидуалних разлика у свим фазама рада,
 • ритам живљења деце у установи,
 • адаптацију на живот деце у установи и
 • сарадњу са породицом .

На  јасленом  узрасту где раде медицинске сестре – васпитачи , живот и рад се одвија кроз:

 • Негу деце и превентивну здравствену заштиту
 • Неговање социјално-емоционалних односа
 • Драматизације сценском лутком
 • Моторичке, сензорно-перцептивне, музичко-ритмичке, интелектуалне, графичко-ликовне, и језичке активности
 • Функционалне игре, експлоративне игре предметима и симболичке игре представљања све до малих драмских представа.

Медицинске сестре-васпитачи планирају и реализују свој рад кроз:

 • Планско постављање развојних и васпитно-образовних циљева и задатака
 • Различите облике неге и превентивно-здравствене заштите
 • Организовање различитих врста игара и активности
ДЕЦА ОД 3 ДО 5,5 ГОДИНА
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ