ПОНУДА ПРОГРАМА И УСЛУГА

Полазна основа предшколског програма Модела А који се развија у предшколској установи „Искра“ су:

 • отворени систем васпитања;
 • интерактивни начини развијања програма;
 • индивидуализација рада с децом;
 • учење као конструкција знања;
 • унутрашња мотивација као основ учења на раним узрастима;
 • самосталност и аутономија детета као централна вредност;
 • васпитач као креатор програма;
 • интензивна сарадња са окружењем;
 • тимски рад свих учесника васпитно-образовног процеса.

Сам процес васпитно-образовног рада са децом одвија се кроз следеће етапе:

посматрање – планирање – релизација – праћење и процена ефеката деловања.

Основне вредности на којима се заснива Предшколски програм су:

 • идеја о детињству као јединственом посебном и базичном периоду у човековом животу;
 • хуманистичко и холистичко схватање природе детета као активног, интерактивног и креативног бића;
 • примена сазнања о развоју и улози одраслих у одрастању детета;
 • пословна комуникација утемељена на етичким вредностима професије.

Општи циљ предшколског васпитања и образовања је да се допринесе целовитом развоју детета, тако што ће му пружити услове и подстицаје да развије своје способности и својства личности, проширује искуства и изграђује сазнања о себи, другим људима и свету који га окружује.

Имајући у виду основни циљ да од детета треба створити  особу која је отворена за нова искуства, флексибилну и радозналу, потребно је да васпитач обогаћује и проширује средства симболизовања које дете ствара у игри, да им помаже да користе различите медије, да организују своја искуства на различите начине, да користе своју машту, да науче да питају, посматрају и експериментишу.

Програм рада  ПУ „Искра“ подељен је на три међусобно повезане целине:

 • Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године;
 • Програм васпитања и образовања деце узраста од 3 године до укључивања у програм припреме за школу и
 • Припремни предшколски програм.