ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Припремни предшколски програм као посебан део предшколског програма остварује се са децом у години пред полазак у школу. Део је редовног програма предшколске установе у целодневном трајању, девет месеци у години пред полазак у школу.

Непосредан циљ припремања деце за школу је да се допринесе њиховој зрелости или готовости за живот и рад какав их очекује у школи. Наведени циљ се остварује у контексту општег циља предшколског васпитања да доприноси целовитом развоју детета стварањем услова и подстицаја који ће омогућити да свако дете развија све своје способности и особине личности, проширује своја искуства, израђује сазнања о себи, другим људима и свету око себе, као основе за стицање нових облика учења, сазнавања и понашања.

Важни аспекти припремног предшколског програма  су:

 • подстицање осамостаљивања
 • подршка физичком развоју
 • јачање социо-емоционалне компентенције
 • подршка сазнајном развоју
 • неговање радозналости
 • поштовање индивидуалности и
 • подстицање креативности.

Социо-емоционални развој

Основни задатак у  овој области је развијање социјалних вештина детета. Предшколска установа ствара услове деци да развијају поверење и самопоштовање, да брину о себи и личној сигурности, развијају самосталност и иницијативу, формирају културно-хигијенске и радне навике, изражавају своје потребе и осећања на конструктиван начин, развијају саосећајност и вештине слушања, поштују своје потребе и осећања других, поштују правила, конструктивно учествују у кооперативним и такмичарским играма и активностима, негују и брину о природној, физичкој и друштвеној средини.

Сазнајни развој, кроз:

 • Развој опажања
 • Знање и разумевање света
 • Говор и комуникација
 • Почетно математичко образовање
 • Опажање и схватање простора и просторних односа
 • Логичке операције на конкретним предметима и појавама
 • Развијање појмова геометријских облика и равни у простору
 • Мере и мерење
 • Временски односи

Физичко васпитање

Садржаји и активности  у области физичког васпитања су:

 • природни облици кретања са елементима атлетике (ходање, трчање, скакање, провлачење, пењање)
 • елементарна гимнастика (бацање и хватање, гурање, вучење и потискивање, организовано постављање и кретање)
 • вежбе за развој појединих мишићних група (леђних, трбушних, стопала и ногу и развој графомоторике)
 • игре (примарне, такмичарске и тематске покретне игре, елементарне спортске игре)
 • плесне активности (плесови уз музичку пратњу, народне игре и плесови, плесови других народа).

Изражајни и естетски развој

Припрема за школу подразумева развијање и подстицање изграђивања вештина ликовног, музичког и драмског изражавања. Програм пружа могућност детету да прошири своја искуства и вештине у невербалном, визуелном, аудитивном, сензорном и вербалном доживљају и представљању себе и света који га окружује, кроз:

 • Ликовни израз детета
 • Музичко васпитање
 • Драмски израз детета

Остваривање припремног предшколског програма доприноси програмском и организационом повезивању предшколског и школског система као претпоставке остваривања континуитета у васпитању и образовању деце.

Успостављање веза између два дела јединственог система образовања и васпитања олакшава прелазак детета у ново окружење и представља заједничку одговорност васпитача и учитеља, вртића и основне школе.

ДЕЦА ДО 3 ГОДИНЕ
ДЕЦА ОД 3 ДО 5,5 ГОДИНА